உங்கள் கணினியை பணி நிறுத்தம் செய்யும்போது சில நேர வெகு நேரம் எடுத்தால்

உங்கள் கணினியை பணி நிறுத்தம் செய்யும்போது சில நேரங்களில் வெகு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஏனென்றால் அதன் பின்புலத்தில் பல செயல்கள் (Background processes) நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும். அவை ஒவ்வொன்றாய் முடிவடையும் வரை காத்திருந்து பின்னர் கணினியின் இயக்கம் நிற்கும். ஒரு சில செயல்கள் தானாக நிற்பதில்லை. பணி நிறுத்தம் (Shut down) செய்யும்போது இந்த செயல்களை உடனடியாக நிறுத்துவதன் மூலம், கணினியின் இயக்கத்தை வேகமாக நிறுத்தலாம் உடனடியாக எப்படி நிறுத்துவதென்றுபார்ப்போம்.

1.Start ---> Run சென்று regedit என டைப் செய்யுங்கள்.


2.பின் வரும் Registry Edit சட்டத்தில் இடது புறம் 2-வது உள்ள HKEY_CURRENT USER திறக்க வேண்டும்.

3.அதை தொடர்ந்து Control Panel திறக்க வேண்டும்.

4.அதில் வரும் Desktop செலக்ட் செய்து கொள்ளுங்கள்.

5.இப்போது வலது புறத்தில் இருக்கும் பகுதில் AutoEndTasks என்பதை இரு கிளிக் செய்து அதன் மதிப்பை 0  என்பதிலிருந்து 1  என மாற்றுங்கள்.OK கொடுத்து வெளியேறுங்கள்.


இனி, உங்கள் கணினி பணி நிறுத்தம் செய்கையில் அதிக நேரம் எடுக்காது.

1 comment: