வீடியோ இணைய அகராதிசுவாரஸ்யமான இணைய அகராதி சொற்களுக்கான அர்தத்தை தருவதோடு அதற்கான வீடியோ விளக்கத்தையும் தருகிறது வார்த்தைக்கான பொருள், அர்த்தம், சொல்லின் பயன்பாடு,  போன்ற விவரங்கள் வீடியோ விளக்கம் அகராதிகளுக்கு புதிய பரிமாணம் .நீங்கள் கூட விளக்கத்தை சமர்பிக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment