கீ போர்டு - Keyboardகணினி - Windows-க்கு மிக பக்க பலமாக இருக்கும் கீ போர்டு இதன் பயன் மற்றும் பயன்படுத்தும் விதம் ஆகியவற்றை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்


Computer Keyboard Key Explanations,

Keyboard Definition,

Windows System Key Combination,

Windows System Key,

F-Key’s, இத்துடன் Windows-ல் நாம் பயன்படுத்த கூடிய Shot Cut கீ-கள்

Run Comment,

Internet Explorer-8-Keyboard Shot Cut Key,

Word-2003 Shot Cut Key உள்ளது.

No comments:

Post a Comment