தமிழ் - ஆங்கிலம் - Dictionary - தொழில்நுட்ப வார்த்தைக்கு

ஒரு Technical வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தேட வேண்டும் என்றால் மிகவும் பிரபலமான அகராதி OXFORD Dictionary தான். பிறகு சில மென்பொருட்கள். நாம் பயன்படுத்தும் கணினியில் மென்பொருள் இருப்பதில்லை அல்லது  இணைய இணைப்பு இருந்தால் வேண்டும்  இணையதளத்திற்கு சென்று நமக்கு வேண்டிய வார்த்தைக்கு பொருள் அதிக நேரம் ஆகும் இந்த அட்டவணை இருந்தால் உடனுக்குடன் பார்த்துக்கொள்ளலாம் 93 பக்கம் கொண்டது .

No comments:

Post a Comment