கணினியை உபயோகபடுத்தும் முறைகள்

நாம் சரியான முறையில் கணினியை உபயோகபடுத்தும் முறைகள் 


தோள்  மற்றும் முதுகு 
கைகள் மற்றும் விரல்கள்கண்கள்
அமரும் அமைப்புஇதன் மூலம் நமது கண்கள் மற்றும் முதுகு, கைகள், தோள்கள், பிடிப்பும், வலி  போன்றவற்றை நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.

கை & விரல்களுக்கான பயிற்சி


No comments:

Post a Comment