இணைய உலவி - சிறுவர்


Tweens Browser

சிறுவர்களுக்கு படிப்பு சம்பந்தமான தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் Tweens Browser தருகிறது Google சென்று ஒவ்வொரு தலைப்புகளுக்கும் சென்று தேடுவதை இது தவிர்க்கிறது


News

Discoveries

Animals

Games

Music

School Tools

References & Stories

Sports & Activties

Television & Movies

Varius Sites

என பல தரப்பட்ட web site - களை ஒருங்கிணைத்து உள்ளது இது ஒரு portable மென்பொருள் - 5 MP அளவுள்ளது பார்க்க அழகாகவும் ஒரு வித குதுகலத்தை தருகிறது வண்ணமயமானது சிறுவர்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான browser .No comments:

Post a Comment