பயாஸ் பாஸ்வேர்ட் நீக்க


1. முதலில் C P U - யை திறந்து கொள்ளவும்,

2. பின்னர் மதர்போர்டில் உள்ள சிமாஸ் அருகில் உள்ள ஜம்ப்பர் பின்னை நிப்பில் (1.2) எடுத்து அருகில் உள்ள அடுத்த நிப்பிலில் (2.3) மாட்டவும்,

3. கணினியை ஆன் செய்யவும்,

4. இப்போது பயாஸ் சென்று பாஸ்வேர்ட் க்ளீயர் செய்யவும்.

5. கணினியை ஆப் செய்யவும்.

6. மீண்டும் பழைய நிலையில் ஜம்ப்பரை நிப்பில் 1.2

எடுத்து மாற்றவும்.

No comments:

Post a Comment