புராணங்கள்


கருட புராணம் 
கூர்ம புராணம் 
நாரதர் புராணம் 
பத்ம புராணம் 
பவிஷ்ய புராணம் 
பாகவதர் புராணம் 
பிரம்ம புராணம் 
லிங்க புராணம் 
வராக புராணம் 
வாமன புராணம் 
வாயு புராணம் 
விஷ்ணு புராணம்


3 comments: